โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
14 พ.ค. 60 งานฉลองโรงเรียนครบรอบ ๗๑ ปี
01 มิ.ย. 60 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
09 มิ.ย. 60 แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
12 มิ.ย. 60 ประชุมครู
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
20 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๑ ป.๒
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
27 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๓ ป.๔
03 ก.ค. 60 ประชุมครู
04 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๕ ป.๖
10 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 60 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
14 ก.ค. 60 กิจกรรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว
17 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ม.๑ ม.๒ ม.๓
21 ก.ค. 60 ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยและห้องสมุด
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ และกิจกรรมทัศนศึกษา ม.๑ - ม.๓
05 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๔
07 ส.ค. 60 ประชุมครู
08 ส.ค. 60 ค่ายรักการอ่าน
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 60 สอบ YCT HSK
21 ส.ค. 60 ค่ายคลินิคภาษาพัฒนาการการอ่านการเขียน
25 ส.ค. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม .๓
26 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๖
29 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๕ - ป.๖
01 ก.ย. 60 ค่ายภาษาจีน
04 ก.ย. 60 ประชุมครู
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ภาษาจีน
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
09 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
01 พ.ย. 60 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
02 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 กิจกรรมกีฬาสี
11 พ.ย. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
11 พ.ย. 60 ถึง 11 ม.ค. 61 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
18 พ.ย. 60 สอบ YCT HSK
30 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๓
04 ธ.ค. 60 ประชุมครู
05 ธ.ค. 60 วันพ่อ
08 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๖
13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
01 ม.ค. 61 วันขึ้นปีใหม่
03 ม.ค. 61 ประชุมครู
05 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.๒ ม.๓
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
02 ก.พ. 61 ประชุมครู
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET
09 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๑ - ป.๒
16 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๓ - ป.๔
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
03 มี.ค. 61 กิจกรรมบัญฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิม
09 มี.ค. 61 ประชุมครู
23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ
30 มี.ค. 61 นักเรียน ป. ๖ และ ม.๓ รับเอกสาร ปพ.๑