ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 63 ส่งคะแนนสะสม ครั้งที่ 2
30 ก.ย. 63 ส่งการปรับแก้หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
29 ก.ย. 63 ประชุมหัวหน้าแผนงานฝ่ายบริหารงานวิชาการติดตามการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
28 ก.ย. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
28 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายคลินิกพัฒนาการอ่าน การเขียน ป.3
25 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายภาษาจีน
23 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 ประชุมครู
11 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ป.4-5
09 ก.ย. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
07 ก.ย. 63 กำหนดส่งองค์ประกอบในการทำวิจัยในชั้นเรียน
04 ก.ย. 63 ส่ง ปพ.5 รายวิชา ครั้งที่ 1
04 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.3
01 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 นิเทศการสอน ครั้งที่ 2
31 ส.ค. 63 ประชุมครู
28 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ป.3
27 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ป.2
26 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายพอเพียง
26 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ป.1
25 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายสืบสานวัฒนธรรมจีน ม.1-2
24 ส.ค. 63 การนำเสนอสื่อการสอนประจำเดือน ส.ค.
21 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ป.6
18 ส.ค. 63 ถึง 20 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
17 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
17 ส.ค. 63 กิจกรรมมัคคุเทศท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
12 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่
10 ส.ค. 63 ถึง 14 ส.ค. 63 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานแหล่งเรียนรู้
07 ส.ค. 63 ถึง 08 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้น ม.1-3
05 ส.ค. 63 ประชุมคณะครูป.3 และป.6 (การเตรียมติว NT/O-NET)
04 ส.ค. 63 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
03 ส.ค. 63 ส่งหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
03 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 นิเทสการสอนครั้งที่ 1
03 ส.ค. 63 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
05 พ.ค. 63 วันฉัตรมงคล
31 มี.ค. 63 ประชุมครู
26 มี.ค. 63 ปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
20 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ
08 มี.ค. 63 กิจกรรมบัญฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิม
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
28 ก.พ. 63 ประชุมครู
24 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาจีน
09 ก.พ. 63 วันมาฆบูชา และวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
08 ก.พ. 63 กิจกรรมวันมาฆบูชา
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET
31 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 62 ประชุมครู
09 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
08 ม.ค. 63 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
01 ม.ค. 63 วันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 62 ประชุมครู
27 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 62 วันเฉลิม รัชกาลที่ ๙
01 พ.ย. 62 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
28 ต.ค. 62 ประชุมครู
15 ต.ค. 62 ถึง 16 ต.ค. 62 ประชุมครู
10 ต.ค. 62 ปิดเรียน ๑/๒๕๖๒
08 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
01 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
30 ก.ย. 62 ประชุมครู
23 ก.ย. 62 ถึง 26 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ภาษาจีน
30 ส.ค. 62 กิจกรรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว
30 ส.ค. 62 ประชุมครู
27 ส.ค. 62 ถึง 29 ส.ค. 62 ค่ายรักการอ่าน
20 ส.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๓
17 ส.ค. 62 ทดสอบ YCT
16 ส.ค. 62 ค่ายคุณธรรม
13 ส.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 วันพระราชสมภพ พระราชินีในรัชกาลที่ ๙
10 ส.ค. 62 กิจกรรมวันพระราชสมภพ พระราชินีในรัชกาลที่ ๙
09 ส.ค. 62 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๔- ป.๖
31 ก.ค. 62 ประชุมครู
28 ก.ค. 62 ถึง 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ และหยุดชดเชย
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ และหยุดชดเชย
24 ก.ค. 62 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
23 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
19 ก.ค. 62 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ป.๖
18 ก.ค. 62 ค่ายพอเพียง
12 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
12 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
11 ก.ค. 62 ค่ายหนูน้อยนักบุญ
08 ก.ค. 62 ค่ายคุณธรรม
04 ก.ค. 62 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อนุบาล
01 ก.ค. 62 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
29 มี.ค. 62 ประชุมครูประจำเดือน
25 มี.ค. 62 ถึง 26 มี.ค. 62 นักเรียน ป. ๖ และ ม.๓ รับเอกสาร ปพ.๑
18 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ
09 มี.ค. 62 กิจกรรมบัญฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิม
28 ก.พ. 62 ประชุมครู
24 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาจีน
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET
31 ม.ค. 62 ประชุมครูประจำเดือน
18 ม.ค. 62 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.๒ ม.๓
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
10 ม.ค. 62 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
01 ม.ค. 62 วันขึ้นปีใหม่
28 ธ.ค. 61 ประชุมครู
28 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี
21 ธ.ค. 61 กิจกรรมโตขึ้นหนูจะเป็นอะไร
13 ธ.ค. 61 กิจกรรม ๖ หลัก
12 ธ.ค. 61 กิจกรรมแนะแนว
12 ธ.ค. 61 ค่ายคุณธรรม อ.๓
10 ธ.ค. 61 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 ถึง 05 พ.ย. 61 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
16 พ.ย. 61 ประชุมกรรมการ ๔ ฝ่าย
01 พ.ย. 61 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
30 ต.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือน
29 ต.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือน
29 ต.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๓
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 61 ถึง 15 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ และหยุดชดเชย
08 ต.ค. 61 ปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 กีฬาสี
28 ก.ย. 61 ประชุมครูประจำเดือน
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
17 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ภาษาจีน
31 ส.ค. 61 ค่ายภาษาจีน
30 ส.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือน
29 ส.ค. 61 ค่ายคณิต ป.๔
25 ส.ค. 61 สอบ YCT
24 ส.ค. 61 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๖
24 ส.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๓
21 ส.ค. 61 ค่ายคุณธรรม ป.๔
21 ส.ค. 61 ค่ายคุณธรรม ป.๓
16 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 61 ถึง 16 ส.ค. 61 กิจกรรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว
14 ส.ค. 61 ถึง 16 ส.ค. 61 ค่ายรักการอ่านระดับชั้น ป.๑-ป.๓
12 ส.ค. 61 ถึง 13 ส.ค. 61 วันแม่เเละวันหยุดชดเชย
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
04 ส.ค. 61 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.๑
03 ส.ค. 61 ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านเเละการเขียน
02 ส.ค. 61 กิจกรรมโตขึ้นหนูจะเป็นอะไร
31 ก.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือน
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู
28 มิ.ย. 61 ประชุมครู
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
08 มิ.ย. 61 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
02 มิ.ย. 61 ถึง 02 พ.ค. 61 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
31 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
24 พ.ค. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
23 พ.ค. 61 กิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกรัก
16 พ.ค. 61 เปิดเรียน ๑/๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ป. ๔ - ม.๓
14 พ.ค. 61 งานฉลองโรงเรียนครบรอบ ๗๒ ปี
13 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
30 มี.ค. 61 นักเรียน ป. ๖ และ ม.๓ รับเอกสาร ปพ.๑
23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ
09 มี.ค. 61 ประชุมครู
03 มี.ค. 61 กิจกรรมบัญฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิม
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
16 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๓ - ป.๔
09 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๑ - ป.๒
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET
02 ก.พ. 61 ประชุมครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
05 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.๒ ม.๓
03 ม.ค. 61 ประชุมครู
01 ม.ค. 61 วันขึ้นปีใหม่
13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
08 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๖
05 ธ.ค. 60 วันพ่อ
04 ธ.ค. 60 ประชุมครู
30 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๓
18 พ.ย. 60 สอบ YCT HSK
11 พ.ย. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
11 พ.ย. 60 ถึง 11 ม.ค. 61 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
02 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 กิจกรรมกีฬาสี
01 พ.ย. 60 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
09 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ภาษาจีน
04 ก.ย. 60 ประชุมครู
01 ก.ย. 60 ค่ายภาษาจีน
29 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๕ - ป.๖
26 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๖
25 ส.ค. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม .๓
21 ส.ค. 60 ค่ายคลินิคภาษาพัฒนาการการอ่านการเขียน
20 ส.ค. 60 สอบ YCT HSK
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
08 ส.ค. 60 ค่ายรักการอ่าน
07 ส.ค. 60 ประชุมครู
05 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๔
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ และกิจกรรมทัศนศึกษา ม.๑ - ม.๓
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยและห้องสมุด
21 ก.ค. 60 ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕
17 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ม.๑ ม.๒ ม.๓
14 ก.ค. 60 กิจกรรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว
12 ก.ค. 60 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
11 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
10 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
04 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๕ ป.๖
03 ก.ค. 60 ประชุมครู
27 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๓ ป.๔
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
20 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๑ ป.๒
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
12 มิ.ย. 60 ประชุมครู
09 มิ.ย. 60 แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
01 มิ.ย. 60 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
14 พ.ค. 60 งานฉลองโรงเรียนครบรอบ ๗๑ ปี
07 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่