โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

นางสาวอโณทัย ยืนยง
รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ

นางสมคิด แซ่เตียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยบริหารงานบุคลากร