โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.นงนุช อสัมภินวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิรา จิรกุลพัฒนา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสมคิด แซ่เตียว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประยุทธ สายทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกศริน แซ่ใหน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน