โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันวิสา อนันต์นาวี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววัชรี หงษ์ษารัมย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภัชชา เพชรพิชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกมลชนก ชุมศร