โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันวิสา อนันต์นาวี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววัชรี หงษ์ษารัมย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุภัชชา เพชรพิชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกมลชนก ชุมศร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววันวิสา อนันต์นาวี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2