โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันวิสา อนันต์นาวี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลวรรณ เจริญศิลป์

นางสาววัชรี หงษ์สารัมย์

นางสาวสุภัชชา เพชรพิชัย