โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประยุทธ สายทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุศรินทร์ วงษ์จันที
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปุญญิสา บุญเหลือ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางชุติมา มังคะลัง

นางเสาวนีย์ จันทสุรวงศ์

นางกาญจนา อยู่สวัสดิ์