ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประยุทธ สายทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปุญญิสา บุญเหลือ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุศรินทร์ วงษ์จันที
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางชุติมา มังคะลัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์
ครูผู้สอน

นางกาญจนา อยู่สวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจิราภรณ์ ยิ้มขลิบ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3