โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (ภาษาจีน)

นางกัญรัตน์ ตั้งบุญทวี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (ภาษาจีน)

นางสาวเกศริน เเซ่ไหน

นายสุทธิ เเซ่เตียว

นางสาววิภาดา เเซ่ก๊วย

นางสาวจรินทร์ยา เปรมตระกูล

นางสาวภิญญกาญจน์ บุญมีโชติ

นางสาวธมลวรรณ สุขนานา