โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมคิด เเซ่เตียว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวราตรี เจริญสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวยุวดี เล็กวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรณิดา ศิริถ้วยทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นาวสาวสุธิศา ไข่เเก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธีมา โลกานิตย์