ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวดี เล็กวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสมคิด เเซ่เตียว
ครูผู้สอน

นางสาวราตรี เจริญสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรณิดา ศิริถ้วยทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นาวสาวสุธิศา ไข่เเก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธีวลา โลกานิตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3