โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมคิด เเซ่เตียว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวราตรี เจริญสุข

นางสาวยุวดี เล็กวงษ์

นางสาวรณิดา ศิริถ้วยทอง

นาวสาวสุธิศา ไข่เเก้ว

นางสาวธีมา โลกานิตย์