ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรัญญา น่วมเทียม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์
ครูผู้สอน

นางอรพรรณ เรืองภักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรรณี รัตนสร้อย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรภัทร ชุ่มอุระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายศุภมิตร สวนเกษม
ครูผู้สอน

นางสาวภัทรพร โชคอนันต์รัตนา
ครูผู้สอน