โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ ลิขิตมณีชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพรรณ เจริญภักดิ์

นางสาวพรรณี รัตนสร้อย