โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ ลิขิตมณีชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพรรณ เรืองภักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรรณี รัตนสร้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางอรภัทร ชุ่มอุระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรัญญา น่วมเทียม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์