โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ ลิขิตมณีชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพรรณ เรืองภักดิ์

นางสาวพรรณี รัตนสร้อย

นางอรภัทร ชุ่มอุระ

นางสาวอรัญญา น่วมเทียม

นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์