โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรุจิรา เพศประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนกร สุขอนันต์
ครูผู้สอน

นางสาววสินี วงษ์ทองสาลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3