โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนกร สุขอนันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุจิรา เพศประเสริฐ

นางสาววสินี วงษ์ทองสาลี

นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์