โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ตราประจำโรงเรียน
 
 
           ความหมาย           
 
 
          

วงกลม                               หมายถึง               การประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม

 

ช่อดอกไม้                          หมายถึง               ครูผู้ให้ความรู้และคำแนะนำซึ่งเป็นแนวทาง
 
 

ตัว ต                                    หมายถึง              การมีสติความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัว อ                                    หมายถึง              การให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

ชื่อย่อของโรงเรียน                                         ..

 

คำขวัญประจำโรงเรียน                                  ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

 

คติพจน์ของโรงเรียน                                      สามัคคี คือ พลัง

 

ปรัชญาของโรงเรียน                                       มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน                                             น้ำเงิน แดง
 
                                                                         สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความสามัคคีซึ่งกันและกัน
 
                                                                         สีแดง       หมายถึง   ความเสียสละ อดทน
 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน                                     ต้นสนฉัตร