ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 
 
วิสัยทัศน์

                โรงเรียนตังเอ็งมุ่นเน้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะกระบวนการ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีมาตรฐานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการปลูกฝังให้มี

คุณธรรม จริยธรรมธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์  ตามวัฒนธรรมไทยมีศักยภาพในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม


 

ปรัชญาโรงเรียนตังเอ็ง

 

มีวินัย            ใฝ่เรียนรู้            เชิดชูคุณธรรม

                       มีวินัย                 หมายถึง             การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ

                                                                       ข้อปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความ

                                                                       เหมาะสม 

                      ใฝ่เรียนรู้             หมายถึง              มุ่งที่จะศึกษาหาความรู้อย่างมีคุณค่าทุก

                                                                       ประเภท เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และ

                                                                       ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

                      เชิดชูคุณธรรม      หมายถึง              การยกย่อง และกระทำความดี เพื่อความ

                                                                       สงบสุขของสังคมต่อไป