โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภานันท์ สุขล้วนวัฒนา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติมา ถนอมรัตนกุล
ตำแหน่ง : รองประธาน ฝ่ายวิชาการ กิจกรรม บุคลากร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐชา มิ่งมณี
ตำแหน่ง : รองประธาน ฝ่ายกีฬา บริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญลักษณ์ จิตต์สุทธิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐชยา สุขสงวน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชิษณุพงศ์ วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิประภา หสะยานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริขวัญ กรุณา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์มณี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุณณัตถ์ เต่าดำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรพงษ์ ยุติธรรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิตยา สุขคง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารุกร ปทุมเจริญวงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริแสน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรรณเดช การะบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ ธรรมวิริยะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไกรวิชญ์ ประหยัดทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรศักดิ์ ระเริงทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา นุชวงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลกานต์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารุกัญญ์ ปทุมเจริญวงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัสญา ปิสันเทียะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปมิกา เรืองอมรชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กญิงโศภิตนภา พิมเครือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าวิชาการและเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ดาชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2