โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปุณยาพร ภูมิถาวร
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิราภา ภุมรัตน์มกุล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ประภาวดี ทุมพะลา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กมลเทพ หนูงาม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เอมมิกา โภคศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พัชพร คำนำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อุษณิษา ฤกษ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อัจฉรา สวาทภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อภิสิทธิ์ กอบกิจวัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วงศกร ถัดหลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.รัชชานนท์ สิทธิ์พันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เผ่าพันธ์ บุญมาลอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุชาครีย์ ศิลารัตนชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ แสงเดือน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พัชร ปาระมีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เคนเน็ต หว่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รัตติกาล จันทรมาตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธนพร เมืองใย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิรัชญา บุญช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฎฐนิชา พิมพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศรัณยพงศ์ จันมูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิมพ์มาดา พลคิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นัธมล เสนาะรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อทิตยา พัทยาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พภัสสรณ์ สุภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3