โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล จันทรมาตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนพร เมืองใย
ตำแหน่ง : ดูแลฝ่ายบิริการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเคนเน็ต หว่อง
ตำแหน่ง : ดูแลฝ่ายกีฬา ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนิดา เจริญภักดิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุณณภา วงษ์จนารัฐ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาวริน ชมชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภากร บรรจง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิรินดา ศิริเจียมรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันย์นิชา เจริญรัตนราสิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไอศวรรย์ ศิริมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ษดา อยู่พรหมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติวรรณ เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโศภาวรา ณัฏฐ์ราญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติมา ถนอมรัตนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภัทร เนินหาด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยาณี เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจณิสสตา พลอยชาติตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอเจนตา ธารไพสารสมุทร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปมิกา เรืองอมรชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริดา โกนตะสิงห์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลย์สุดา ถนอมวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรรชัย กิตติเวช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกร บุราณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุญญพัฒน์ จิตบรรเทา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา บุญช่วย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจณิสตา พลอยชาติตระกูล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :