โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรา จิรกุลพัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด แซ่เตียว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ สายทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศริน แซ่ใหน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงนุช อสัมภอินวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :