โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด แซ่เตียว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยบริหารงานบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :