โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวบุดดี กุระสิน
หัวหน้าปฐมวัย

นางปราณี สุดสากรณ์
ครูประจำชั้น

นางสาววิภาวา สรรพสุข
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนันธิญา นันทะสี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนิตยา หล้าแก้ว
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางลัดดา พันชนัง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนฤมล จั่นสุดแถว
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวอุมารินทร์ จงกล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวอารียา อุตทัง
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวสุนีย์ แพทย์รังษี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุธัญทิพย์ เซ็นสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวจันทิมา ยวงสร้อย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววราภรณ์ บุญเรือง
คณูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/2

นางสาวราภรณ์ อามันพงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกษิรา แซ่เยียว
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวหทัยชนก ญาณปัญญา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวรัตนา จิตไพบูลย์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/4

นางโยษิตา สุวรณณโชติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศุภรดา พนมวิจิตร
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวบุดดี กุระสิน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุมาลี เดชทองพงษ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวศิยาภา สุวรรณา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุดารัตน์ หัตถกี
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/3

นางภูษณิศา สรรพคง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญสว่าง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/4