โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาววราภรณ์ อามันพงษ์

นางสุนีย์ เเพทย์รังษี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางปราณี สุดสากรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางโยษิตา สุวรรณโชติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวบุดดี กุระสิน

นางสาวศิยาภา สุวรรณา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางลัดดา พันชนัง

นางวาสนา โชคเจริญวงศ์

นางสาวอุมารินทร์ จงกล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวนิตยา หล้าเเก้ว

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญสว่าง

นางสาวจารุวรรณ ประมวลรัตน์

นางสาวมาริษา เพชรบริสุทธิ์

นางสาวศุภรดา พนมวิจิตร

นางสุมาลี เดชทองพงษ์

นางสาวสุดารัตน์ หัตถกี

นางสาวธนิษฐ์ตานันท์ เข็มรัตน์

นางสาวน้ำผึ้ง สุระเกษ

นางสาวจันทิมา ยวงสร้อย

นางสาวอารีรัตน์ ประมวลสุข

นางสาวหทัยชนก ญาณปัญญา

นางสาวกษิรา แซ่เยียว

นางสาววิภาวา สรรพสุข