โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจรีรัตน์ วงษ์จินเพชร์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววราภรณ์ อามันพงษ์

นางสุนีย์ เเพทย์รังษี

นางสาวอังคณา ถาวรศิริ

นางสาวลัดดาวัลย์ ธรรมรักษา

นางปราณี สุดสากรณ์

นางสาวสุวรรณี ดวงเเจ่มใส

นางสาวบุดดี กุระสิน

นางสาวศิยาภา สุวรรณา

นางลัดดา พันชนัง

นางวาสนา โชคเจริญวงศ์

นางอุมารินทร์ จงกล

นางจรีรัจน์ วงษ์จินเพชร์

นางนิตยา หล้าเเก้ว

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญสว่าง

นางสาวจารุวรรณ ประมวลรัตน์

นางสาวมาริษา เพชรบริสุทธิ์

นางสาวศุภรดา พนมวิจิตร

นางสุมาลี เดชทองพงษ์

นางสาวสุดารัตน์ หัตถกี

นางสาวธนิษฐ์ตานันท์ เข็มรัตน์

นางสาวน้ำผึ้ง สุระเกษ

นางสาวจันทิมา ยวงย้อย