ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          
        
               โรงเรียนตังเอ็ง เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ ตามมาตรา 15 (3) ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนศรีจันทร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โทรศัพท์ 039-346600 โทรสาร 039-311470 

                โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  3  ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  บนพื้นที่  4  ไร่  3  งาน  44  ตารางวา  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 มิถุนายน  2491  ประกอบด้วยอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  โดยมีนางหนี  แซ่จัง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  และมีพ่อค้าชาวจีนร่วมกันอุปการะเป็นรายปี  โดยทำการลงคะแนนเลือกตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการบริหารงาน  ประกอบด้วยกรรมการ  20  คน  มีวาระในการทำงาน  2  ปี  เมื่อหมดวาระจึงทำการเลือกตั้งใหม่  ซึ่งมีนายบุญเลิศ  นิลิพันธ์  เป็นผู้จัดการ  และนายกรีฑา  นิบุญยพงษ์  เป็นครูใหญ่

                 ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนตังเอ็งได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ  6  ซึ่งเป็นนโยบายของทางคณะกรรมการที่ขยายชั้นเรียน  และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้น โดยผสมผสานกับผู้ปกครองมีความประสงค์ที่ให้บุตรหลานเรียนรู้ด้านภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

                 ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนตังเอ็งได้รับอนุญาตจากทางราชการให้รับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นอนุบาล  3  จำนวน 3  ห้องเรียนด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษาจากคณะกรรมการ  และคณะครู      ทำให้เกิดความไว้วางใจจากประชาชนในชุมชนนำบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเป็นจำนวนมากทำให้ระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา

                 26  กันยายน  2544   คณะกรรมการบริหาร โดยมี นายขจร  คงคติกำจร    เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนหลังที่  3  เป็นอาคาร  5 ชั้น ชั้นที่  1  เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์  ชั้นที่   2-5  เป็นห้องเรียนและห้องประกอบการ ขนาด 8x8 เมตร มี 19 ห้อง 8x12 เมตร มี 2 ห้อง 8x16 เมตร มี 3 ห้อง  รวมทั้งหมด 24 ห้องเนื่องจากโรงเรียนได้รับการไว้วางใจจากประชาชนในชุมชน  ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทำให้ห้องเรียนประกอบการไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  พร้อมด้วยนโยบายของคณะกรรมการที่จะขยายการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีระดับสูงขึ้น    โดยเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา  2546