โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน