โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรพีพรรณ รุ่งโรจน์

นางสาวจุฑามาศ โพธิสาร

นายเมธี วงษ์มั่นกิจการ