ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรพีพรรณ รุ่งโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ โพธิสาร
ครูผู้สอน