ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 

      1.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ฝึกอบรมให้มีความรู้มีทักษะ

คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของความเป็นไทย

      2.  มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ยึดคุณภาพของนักเรียนเป็นหลักในการสร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

      3.  มุ่งนำชุมชนมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน  และงานอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยใช้วิทยากร

จากท้องถิ่นเข้ามาร่วม  และสามารถนำความรู้  ทักษะไปประกอบอาชีพได้

      4.  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  โดยใช้ห้องสมุดมาประยุกต์ความรู้เข้ากับ  ชีวิตประจำ

วันได้

       5.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทัน  วิทยาการที่เปลี่ยนแปลง  โดยสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ 

และเทคโนโลยีที่จำเป็น  และเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างเพียงพอ