ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.นงนุช อสัมภินวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิรา จิรกุลพัฒนา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสมคิด แซ่เตียว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประยุทธ สายทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกศริน แซ่ใหน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน