โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล

นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวันชัย เหมสุจิ

นางปรารถนา เชยสุวรรณ์

นายณรงศักดิ์ เซ็นสิทธิ์