โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล
หัวหน้าสาระภาษาอังกฤษ

นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวันชัย เหมสุจิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางปรารถนา เชยสุวรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายณรงศักดิ์ เซ็นสิทธิ์
ครูผู้สอน

นางสาวสุภาพร พิศวงษ์
ครูผู้สอน

นางสาววรรณพร กอพยัคฆินทร์
ครูผู้สอน

นางสาวพลอยจันทร์ กอบกิจวัฒนา
ครูผู้สอน

นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1