โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล

นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ

นางสาวรัชญาทิพย์ ย่งฮ่ะ

นางปุณญาภา สกุลกลาง