โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูวฤทธิ์ ศิริวัฒนะกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางญาศินี ภิรมย์สุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นาวสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายพิสิทธ์ เเจ้งจิตร์