โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิสิทธ์ เเจ้งจิตร์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูวฤทธิ์ ศิริวัฒนะกูล
ครูผู้สอน

นาวสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายเมธี วงศ์มั่นกิจการ
ครูผู้สอน

นางญาศิณี ภิรมย์สุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1